Logg inn

Logg inn på kontoen din

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Endring i Valginstruksen og Loven for NHHS

På FM#1 i 2017 søkes det om endringer i Valginstruksen og Loven for NHHS. Les mer om saken her:

Søknad om endringer i Valginstruksen og Loven for NHHS

Det søkes om en endring i Valginstruksen, som vil innebære at praksisen hvor kandidatur og valgkampsaker offentligjøres i forkant av valgperioden avvikles. For å redusere antall suppleringsvalg foreslås det at systemet med to oppmeldingsfrister videreføres, men at kandidaturene kun er kjent for medlemmene i Kjernestyret. I perioden mellom oppmeldingsfristene skal Kjernestyret publisere hvilke stillinger som mangler kandidater, slik at de ulike gruppene får anledning til å mobilisere sine medlemmer, og dermed få meldt opp kandidater til det ordinære valget. Det søkes også om å endre praksis for oppbevaring av stemmesedler for å formalisere dette. I tillegg søkes det om en endring i Loven for å formalisere praksis om at det ikke kan arrangeres noe annet i NHHS-regi under valgutspørringen.

Paragrafene det søkes om å endre i Valginstruksen er §9 Stemmeseddel og §10 Oppmelding. Endringen i §9 vil medføre at stemmesedlene skal oppbevares i 6 måneder og deretter makuleres, kontra dagens system hvor det ikke er noen formalisert regel rundt dette. Endringen i §10 vil medføre at spenningen rundt hvem som stiller som kandidat til de ulike stillingene vil ivaretas frem til man ser de ulike kandidatene på stand, noe som igjen vil gi incentiver til å føre en velgjennomtenkt valgkamp. Hensikten er videre å fjerne forvirringen som råder blant kandidatene da de ikke vet hvorvidt de kan svare på spørsmål rundt sitt kandidatur, samt at studentene i liten grad får med seg hvem som har stilt til valg. Ved å ikke lenger kunngjøre kandidatene, men samtidig beholde to oppmeldingsfrister, vil det være enklere å unngå flere suppleringsvalg. Dette fordi Kjernestyret vil offentliggjøre ledige stillinger og samtidig føre en tettere dialog med de ulike gruppene.

I Loven søkes det om å endre §15. Her vil det formaliseres at det ikke skal gjennomføres andre arrangementer i NHHS-regi som kan være til hinder for medlemmenes deltakelse på Valgutspørringen. Dette har allerede vært praksis, men ikke vært formalisert. Ved å endre dette vil studentenes medbestemmelsesrett sikres.

Bakgrunnen før søknaden er at det i høsten 2015 ble gjennomført større endringer i valginstruksen. Flere av endringene har vært hensiktsmessige, men endringen av oppmeldingsfristen har vist seg å være lite hensiktsmessig. Den demper engasjementet rundt valget og skaper forvirring. Ved valgene i 2015 og 2016 har oppslutningen rundt valget vært svært lav, og det vært veldig lite konkurranse på stillingene. Dermed foreslås det å gjennomføre overnevnte endringer for å kunne bedre studentdemokratiet i studentforeningen.

Ved avslag vil gjennomføringen av valget fortsatt skje på en lite hensiktsmessig og lite engasjerende måte.

Tekst: Jon Simen Hegge